Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Bodem en bodembeschermende voorzieningen

Doelgroep
Omgevingsdiensten

Inhoud
-Begrip bodem zowel juridisch als belangrijke begrippen die in de wetgeving voorkomen
-Soorten bodemverontreiniging in relatie tot handelingen op de bodem
-Voorkomen van bodemverontreiniging
-Voorschriften en algemene regels
-Nederlandse richtlijn bodem
-Verwaarloosbaar bodemrisico
-Gelijkwaardige bescherming
-Regelgeving rondom saneringen
-Historische verontreiniging
-Ongewone voorvallen
-Verschil tussen zorg- en herstelplicht en historische verontreiniging
-Wet bodembescherming
-Zorg- en herstelplicht
-Ongewone voorvallen
-Onderliggende algemene maatregelen van bestuur zoals
-Besluit lozing buiten inrichtingen
-Besluit bodemkwaliteit
-Het toepassen van (IBC-)bouwstoffen en grond
-Bodemfunctie en bodemkwaliteitskaartKwaliteit uitvoering van werkzaamheden
-Kwalibo-regeling
-Toezicht en handhaving bodembescherming

Resultaten na de opleiding
Als u deze cursus gevolgd hebt, heeft u inzicht en kennis in de wet- en regelgeving omtrent de bescherming van de bodem. U weet op grond waarvan er opgetreden kan worden bij dreigende bodemverontreiniging of welke voorzieningen er toegepast moet worden bij bodembedreigende handelingen. Ook weet u hoe u op grond waarvan u kunt optreden wanneer er bodemverontreiniging heeft plaats gevonden.

Duur van de opleiding
2 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen