Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Overheid en privaatrecht

Na het volgen van deze opleiding heb je inzicht in het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht, kennis van de hoofdlijnen van het privaatrecht en begrip van de privaatrechtelijke risico's van overheidshandelen. 

Voor wie?
-    Ambtenaren van ministeries, provincies, gemeenten en andere openbare lichamen.
-    Medewerkers van zelfstandige bestuursorganen, inspectiediensten en woningcorporaties.
-    Medewerkers van organisaties en bedrijven die met de overheid samenwerken of aan wie de overheid taken heeft toevertrouwd.
Niveau: HBO werk- en denkniveau

Vooropleiding
N.v.t.

De opleiding
In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

-    Onderscheid privaatrecht en publiekrecht
-    Personenrecht
-    Handelingsbekwaamheid
-    Vennootschapsrecht
-    Publiekrechtelijke rechtspersonen
-    Verenigingen en stichtingen
-    Vertegenwoordiging van rechtspersonen
-    Personenvennootschappen
-    Onderscheid rechtspersonen en bestuursorganen
-    Goederenrecht
-    Verkrijging van goederen
-    Derdenbescherming
-    Goederen van de overheid
-    Eigendom, erfpacht en opstalrecht
-    Rechtshandelingen
-    Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen
-    Volmacht
-    Verbintenissenrecht
-    Contractenrecht 
-    Algemene voorwaarden
-    Overeenkomsten met de overheid
-    Beginselen van behoorlijk bestuur in het privaatrecht
-    Aanbestedingsrecht
-    Wanprestatie
-    Koopovereenkomst
-    Huurrecht
-    Verzekeringsrecht
-    Overeenkomst van opdracht
-    Aansprakelijkheidsrecht
-    Onrechtmatige daad
-    Aansprakelijkheid van de overheid
-    Rechtmatige overheidsdaad
-    Instellen rechtsvorderingen
-    Civiele procedure
-    Executie- en beslagrecht
-    Executoriale titel
-    Faillissementsrecht 

De uitleg van de theorie wordt verlevendigd met vele voorbeelden uit de praktijk van de docent. Na iedere uitleg van een onderdeel worden opdrachten gemaakt en in de groep behandeld. Aan de hand van gerichte vragen zullen de deelnemers een aantal uitspraken van rechtelijke instanties analyseren. Na deze beoordeling worden de uitspraken in de groep besproken

Examen
N.v.t.

Diploma/certificaat
Certificaat

Duur van de opleiding
3 dagen
Investering
Op te vragen
  Direct inschrijven   Offerte aanvragen