Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Overheid en privaatrecht

Een boeiende opleiding met veel praktijkcases, verzorgd door een docent die thuis is in zowel het privaatrecht als het bestuursrecht. In een interactieve setting wordt u geleid door de wereld van contracten, verhaal van schade, vennootschapsrecht en civiele procedures. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan!

Doelgroep
Ambtenaren van ministeries, provincies, gemeenten en andere openbare lichamen.
Medewerkers van zelfstandige bestuursorganen, inspectiediensten en woningcorporaties.
Medewerkers van organisaties en bedrijven die met de overheid samenwerken of aan wie de overheid taken heeft toevertrouwd.
Niveau: HBO werk- en denkniveau

Doel
Inzicht in het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht.
Kennis van de hoofdlijnen van het privaatrecht.
Inzicht in plaats van de overheid in het privaatrecht.
Begrip van de privaatrechtelijke risico's van overheidshandelen.

Inhoud
Onderscheid privaatrecht en publiekrecht / Personenrecht / handelingsbekwaamheid
Vennootschapsrecht / Publiekrechtelijke rechtspersonen / Verenigingen en stichtingen
Vertegenwoordiging van rechtspersonen / Personenvennootschappen / Onderscheid rechtspersonen en bestuursorganen / Goederenrecht / Verkrijging van goederen / Derdenbescherming / Goederen van de overheid / Eigendom, erfpacht en opstalrecht
Rechtshandelingen / Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen / Volmacht
Verbintenissenrecht / Contractenrecht / Algemene voorwaarden / Overeenkomsten met de overheid / Beginselen van behoorlijk bestuur in het privaatrecht / Aanbestedingsrecht
Wanprestatie / Koopovereenkomst / Huurrecht / Verzekeringsrecht / Overeenkomst van opdracht /Aansprakelijkheidsrecht / Onrechtmatige daad / Aansprakelijkheid van de overheid / Rechtmatige overheidsdaad / Instellen rechtsvorderingen / Civiele procedure
Executie- en beslagrecht / Executoriale titel / Faillissementsrecht 

De uitleg van de theorie wordt verlevendigd met vele voorbeelden uit de praktijk van de docent. Na iedere uitleg van een onderdeel worden opdrachten gemaakt en in de groep behandeld. Aan de hand van gerichte vragen zullen de deelnemers een aantal uitspraken van rechtelijke instanties analyseren. Na deze beoordeling worden de uitspraken in de groep besproken

Duur van de opleiding
3 dagen
Investering
Op te vragen
Direct inschrijven Offerte aanvragen