Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

PRIVACYVERKLARING & IPOL-websitebeleid

PRIVACYVERKLARING & IPOL-websitebeleid

IPOL heeft het recht op privacy hoog in het vaandel. De privacy van de bezoekers van de IPOL-website wordt gerespecteerd. Hierbij worden onder andere de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van hun persoonsgegevens gewaarborgd. IPOL is transparant met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en werkt overeenkomstig de normen die volgen uit het recht op privacy (waaronder de AVG). IPOL heeft daartoe een eigen beleid in deze “privacyverklaring & IPOL-websitebeleid” opgesteld en voert dit beleid uit met onder andere als doel dat betrokkenen hun recht op privacy zo goed mogelijk kunnen verwezenlijken.

De op de IPOL-website beschikbare versie van de privacyverklaring & IPOL-websitebeleid is de enige en actuele versie die van toepassing is zolang de bezoeker de IPOL-website bezoekt. De privacyverklaring & IPOL-websitebeleid kan in de toekomst worden geactualiseerd. De geactualiseerde privacyverklaring & IPOL-websitebeleid treedt in werking zodra het via de IPOL-website ter beschikking wordt gesteld aan de bezoekers van de IPOL-website. Met het ter beschikking stellen van de privacyverklaring & IPOL-websitebeleid via de IPOL-website is een eerdere versie van de privacyverklaring & IPOL-websitebeleid ingetrokken.

Met het voortzetten van het bezoek van de IPOL-website gaat de bezoeker van de IPOL-website akkoord met onderstaande voorwaarden van de privacyverklaring & IPOL-websitebeleid.

1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

  1. IPOL-website: www.ipol.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna: “De beheerder’’): IPOL B.V., gevestigd te Edmond Hellenraadstraat 100, 3067 NT Rotterdam, kvk-nummer: 24374432.
  3. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon, waarbij als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
  4. Externe verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat, ten behoeve van de beheerder persoonsgegevens verwerkt.
  5. Cookie: een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de IPOL-website wordt geplaatst op de harde schijf van het apparaat waarmee de bezoeker de IPOL-website bezoekt.

Artikel 2 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd tot behandeling bij (eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden) behoudens ingeval van een wettelijke uitzondering.

Artikel 3 Contact

Bij vragen kunt u zich richten tot IPOL B.V. via het e-mailadres info@ipol.nl of het telefoonnummer 010-2999426.

2. Verwerking persoonsgegevens

Artikel 4 Het verzamelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van een bezoeker van de IPOL-website worden verzameld door de beheerder en mogelijk (een) externe verwerker(s). De persoonsgegevens die op de IPOL-website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met de betreffende bezoeker van de IPOL-website.

Artikel 5 Rechten persoonsgegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De bezoeker van de IPOL-website kan deze rechten uitoefenen door contact met IPOL B.V. op te nemen (zie ook artikel 3). Ten behoeve van de uitoefening van een verzoek kan de bezoeker van de IPOL-website worden verzocht zich op voldoende wijze te identificeren. IPOL B.V. tracht binnen 1 maand het ingediende verzoek te beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn met maximaal 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 Verstrekking persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker van de IPOL-website wordt verdacht of ter controle van het nakomen van een wettelijke verplichting door de bezoeker van de IPOL-website, worden de persoonsgegevens die de beheerder heeft verzameld van die bezoeker verstrekt aan de betreffende autoriteiten na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek op grond van de uitoefening van een wettelijke bevoegdheid. Na deze verstrekking vallen deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring & IPOL-websitebeleid.

Artikel 7 Bewaartermijn persoonsgegevens

De door de beheerder van de IPOL-website verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8 Cookies

IPOL B.V. gebruikt verschillende soorten cookies op de IPOL-website met de volgende doelen:

  1. Het bijhouden van sessie- en inlogformatie.
  2. Het verkrijgen van inzage in het bezoek aan de IPOL-website. Bijvoorbeeld informatie over bezoekersaantallen en populaire pagina’s. Niet kan worden gezien wie de IPOL-website bezoekt of vanaf welk apparaat de IPOL-website wordt bezocht.

Wanneer een bezoeker de IPOL-website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de beheerder en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. IPOL B.V. plaats geen cookies en/of andere tracking systems op het apparaat waarmee u de IPOL-website bezoekt tot het moment dat u hiermee akkoord gaat.

3. Overige voorwaarden IPOL-website

Artikel 9 Aanbiedingen

De bezoeker van de IPOL-website kan aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien de bezoeker van de IPOL-website deze aanbiedingen niet (meer) wenst te ontvangen, kan hij daartoe contact opnemen met IPOL B.V. (zie ook artikel 3).

Artikel 10 Toegang tot de IPOL-website

Toegang en gebruik van de IPOL-website is strikt persoonlijk. De gegevens en informatie die op de IPOL-website staan vermeld mogen door bezoekers van de IPOL-website direct of indirect, niet worden gebruikt voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.

Artikel 11 Inhoud van de IPOL-website

Merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de IPOL-website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op de IPOL-website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Indien de bezoeker van de IPOL-website tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient deze bezoeker zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik waaronder iedere handeling die mogelijk een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) kan opleveren. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in deze situaties.

Artikel 12 Beheer van de IPOL-website

Voor het goede beheer van de IPOL-website kan de beheerder op ieder moment:

Artikel 13 Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen enkel geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de IPOL-website, waardoor de IPOL-website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop verbinding wordt gezocht met de IPOL-website is de verantwoordelijkheid van de bezoeker van de IPOL-website. De bezoeker van de IPOL-website dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om de apparatuur en de gegevens van de bezoeker van de IPOL-website te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. De bezoeker van de IPOL-website is zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die op internet worden geraadpleegd.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen de bezoeker van de IPOL-website worden gevoerd:

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die de bezoeker van de IPOL-website zelf oploopt, dan wel derden of apparatuur oplopen als gevolg van een verbinding met of het gebruik van de IPOL-website. De bezoeker van de IPOL-website zal zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van gebruik van de IPOL-website door de bezoeker, is hij gerechtigd alle schade die hij hierdoor lijdt en nog zal lijden, op die bezoeker van de IPOL-website te verhalen.

Artikel 14- Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.